2022.08@Yunnan

2022.08@Yunnan

Shot by Rollei35 through the train window from Kunming to Dali.