2022.07@Hangzhou

2022.07@Hangzhou

Shot near the Lake Xihu, the city centre of Hangzhou, China.